Chain Split

Chain Split 1

Chain Split ka dusra shabd hai “Fork”, Jab bhi Blockchain 2 wart me batti hai to usko Hard Fork kehte hai..

« Back to Glossary Index